Consiliul Raional al Tinerilor Soroca este o structură de reprezentare, consultare și de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca și este recunoscut în baza Legii privind transparența în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008, ca parte interesată, care urmează a fi consultată în procesul decizional.
Consiliul este organizat și funcționează independent, este apolitic, are rol consultativ, iar scopul acestuia este altul decât obținerea de venit.

Activitatea Consiliului este orientată spre atingerea următoarelor obiective:
1) formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima și dialoga între ei, comunica cu factorii de decizie a Consiliului Raional Soroca și cu alți actori sociali în problemele care îi interesează;
2) responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme, prin prezentarea recomandărilor Consiliului Raional Soroca precum și altor structuri și actori sociali cu privire la activitățile de tineret și problemele ce îi afectează;
3) oferirea posibilității tinerilor de a învăța practica cetățeniei active, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei și evaluării, precum și dezvoltarea abilităților de lider, de a deveni cetățean activ;
4) încurajarea participării tinerilor la identificarea, prevenirea și rezolvarea problemelor tinerilor din localitățile raionului Soroca;
5) promovarea oportunităților egale între semenii lor și excluderea oricăror forme de discriminare.

Consiliul are următoarele atribuții:
1) reprezentarea tinerilor la nivel raional;
2) identificarea intereselor, necesităților și problemelor tinerilor din cadrul comunităților raionului Soroca;
3) definirea în comun cu Consiliul Raional Soroca a priorităților politicilor de tineret raionale precum și participarea la implementarea acestora;
4) participarea la elaborarea și implementarea planurilor raionale de acțiuni în domeniul tineretului;
5) prezentarea rapoartelor anuale Adunării Generale ale tinerilor și Consiliului Raional Soroca despre activitatea sa;
6) înaintarea propunerilor Consiliului Raional Soroca pentru luarea deciziilor, precum și consultarea documentelor cu privire la tineret, în special la elaborarea planului anual de acțiuni pentru domeniul de tineret, precum și a bugetului raional;
7) susținerea și acordarea consultanței tinerilor care vor să se asocieze în asociații obștești de tineret;
8) aprobarea propriului Regulament de funcționare a Consiliului;
9) desemnarea reprezentatului/reprezentanților săi în cadrul structurilor ierarhic superioare;
10) elaborarea și aprobarea propriului plan de activități și estimarea costurilor pentru implementarea acestuia;
11) stabilirea relațiilor de colaborare cu alte consilii similare;
12) inițierea organizării alegerilor noilor membri în Consiliu, la expirarea mandatului.