Consiliul Local al Tinerilor Soroca este un instrument de consultare de interes local pe problemele tinerilor din orașul și raionul Soroca, înființat independent de către tineri, menit să asigure participarea activă a tinerilor la viața locală și regională, în special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.
Consiliul este organizat și funcționează independent, tutelat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, scopul căruia este altul decât obținerea de venit, este apolitic și are rol consultativ.

Activitatea Consiliului este orientată în vederea atingerii următoarelor obiective:
a) formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima și dialoga între ei și cu administrația publică locală, cu factorii de decizie, în problemele care îi interesează;
b) responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme, prin comunicarea și colaborarea cu Consiliul Orășenesc Soroca, Consiliul Raional Soroca și cu alte autorități publice locale și centrale, factori de decizie, inclusiv consultarea recomandărilor cu privire la activitățile de tineret și a problemelor, ce-i afectează;
c) oferirea posibilității tinerilor de a învăța practica cetățeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei și evaluării, precum și dezvoltarea abilităților de lider, de a deveni cetățean activ;
d) încurajarea participării tinerilor la identificarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă orașul Soroca;
e) promovarea oportunităților egale între semenii lor și excluderea oricăror forme de discriminare.

Consiliul are următoarele atribuții principale:
a) reprezintă tinerii la nivel de orașul și raionul Soroca;
b) identifică interesele, necesitățile și problemele tinerilor din comunitate;
c) consultă și se implică în definirea de către APL a politicilor de tineret și implementarea acestora;
d) participă la realizarea planului local de acțiuni în domeniul tineretului;
e) prezintă rapoarte anuale Adunării Generale și Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA;
f) înaintează propuneri Consiliului Orășenesc Soroca și Consiliului Raional Soroca pentru luarea deciziilor ce îi privesc;
g) susține și acordă consultă tinerii care vor să multiplice experiența Consiliului în alte localități;
h) determină structurile și alegere organele de conducere ale Consiliului;
i) desemnează reprezentanții săi la constituirea organelor consultative cu tinerii la nivel de raionul Soroca;
j) convoacă Adunarea Generală;
k) aprobă Regulamentul de funcționare a Consiliului;
l) aprobă bugetul necesar pentru activitatea Consiliului;
m) administrează patrimoniului aflat în gestiunea Consiliului;
n) stabilește relații de colaborare cu alte consilii similare din țară și peste hotare;
o) organizarea alegerilor unui nou Consiliu, la expirarea mandatului.